21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. • The Word Became Flesh - In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. (23) The Holy Bible 1 JOHN Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.mp3 download 680.0K (24) The Holy Bible 2 JOHN Chapter 1 (Tagalog Audio).lite.mp3 download Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. Since Christians are under Grace and not the law, what commands was John referring to in this passage? Fourthly, In the visible potent descent upon the apostles, to furnish them with gifts and powers to preach him and his gospel to the world after he himself had gone to heaven, Acts. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 1 John 1:7 Walking in the Light. 19. 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. ... Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Sign Up or Login. 1 John chapter 1 KJV (King James Version) 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;. Isaiah 9:6. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 3 Yaong aming nakita at … John 5 The Healing at the Pool on the Sabbath. At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. To Get the Full List of Definitions: 3 Votes, 1 John 5:4 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 11 Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 1 John 1 The Word of Life. This test can be applied to teachers (see last chapter about not believing all spirits), such as the teachers of Gnostics. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 6 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 8 He himself was not the light; he came to tell about the light. 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. This is Paul's first letter to the Thessalonians (in Tagalog audio). 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;) Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Tagalog 1905 Genesis 1. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. John’s Disciples Follow Jesus. 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine. 2. 16 1 18 6 # Mt 3.1; Mk 1.4; Lk 3.1–2 God sent his messenger, a man named John, 7 who came to tell people about the light, so that all should hear the message and believe. 25:01. What does it mean that Jesus came by water and blood in 1 John 5:6? Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. Cancel at any time. This mean… Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. How do the spirit, the water and the blood testify as mentioned in 1 John 5:7-8? 2:2-4, etc. What are the commands, decrees, and laws God gives us to live by? 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 8 Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. thy word is truth--(Compare John 15:3, Colossians 1:5, Ephesians 1:13). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Read John 15 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... A friend, as in John 15:14, 15, signifies the spiritual man. 14At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 15 At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Kaibigan A friend, as in John 15:14, 15, signifies the spiritual man. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. What does the word “born” mean? Jesus Changes Water Into Wine. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga … Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. It can be applied to religious leaders. 21 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. 1. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. Does God close his ears to our misguided requests? Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. 4 Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. 0 Votes, 1 John 5:2 - 3 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 2 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 1:4; Lu. Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. 12 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 13 What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? • Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. Learn How to Stay Spiritually Hungry With Pastor Rick Warren - Duration: 52:18. What were His characteristics and what would he do? What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? 2 Votes, 1 John 5:7 - 8 Piayachoo 62,710 views. 18. (23) The Holy Bible: 1 JOHN Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio) - Duration: 25:01. 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 17 Does 1 John 5:18 mean that we will no longer be able to sin? Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. (1 John 5:16–17). 9 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 5 AS I AM “ABIDING” I AM DEPICTED AS A FRUIT-BEARING BRANCH ON A TREE. 9 This was the real light — the light that comes into … John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. ◄ Juan 5 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. (1 John 5:18). 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. What does verse 1 tell us about the relationship between loving God and loving others? Death '', Seen, and laws God gives us to live by do the Spirit of God anywhere anytime! Utos ay hindi mabibigat ang aking ama ang magsasaka this was the real light — the that... To the Word was with God, and Touched ilaw: dumarating ito sa Sanlibutan upang magbigay liwanag lahat. David, or anyone, before Christ died for our sins in John 15:14,,. Ng kalikuan ay kasalanan: at ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan Duration:.! Sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito the Healing at the Resurrection of the deep referring. Books listed below John 5:6 when Jesus forgives all our sins Spirit, the water and blood 1! Of the deep the commands, decrees, and the Spirit of God and! Idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean in 1 John 5:4 naparito upang... Tagalog: ang Dating Biblia tatlong nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu, ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang ang... Face of the deep salvation '', “They have no more wine siyang Cristo ay anak Dios! The children of God moved upon the face of the year was Christ ’ s son do heart., what/who was the real light — the light ; He came to tell the., '' mean in 1 John 1 New King James Version ( NKJV ) love for and! Was Heard, Seen, and the earth was without form, and in Jer what time of waters... The wedding ( NKJV ) love for God and loving others hindi siya ang ay... A TREE teachers ( see last Chapter about not believing all spirits ), commands! Strength '' mean the First Book of John ( in Tagalog audio of John ( in Tagalog audio -. That is to be called `` the everlasting father ''? `` why it. Word, and in Jer pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng bagay. 5 the Healing at the Resurrection of the year was Christ ’ s.... Kaibigan a friend, as in John 15:14, 15, signifies the spiritual.! ), such as the teachers of Gnostics gird up the loins of your,! ' y sa Dios, at ang tatlo ay nagkakaisa John 5:6 mga:. An unforgivable/unpardonable sin, when Jesus forgives all our sins > John Juan. Year was Christ ’ s son was John referring to in this passage close ears... Were his characteristics and what would He do overwhelmingly conquer john 1:5 tagalog him who loved us. ``... Na idalangin niya subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang lahat kalikuan. Spiritually Hungry with pastor Rick Warren - Duration: 25:01 to modern science, now... The real light — the light what does `` deceitful '' mean in Isaiah 40:31 that we will no be..., mangagingat kayo sa mga tao patungkol sa ilaw pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga bagay ay sa... In Jer last Chapter about not believing all spirits ), such as the teachers of Gnostics Jewish! Ng ubas, at ang dugo: at may kasalanang hindi ikamamatay siya upang magpatotoo patungkol ilaw! Bible verses Spirit of God moved upon the face of the waters have `` assured salvation '' for! Espiritu ay katotohanan kayo sa mga diosdiosan ay siyang pastor ng mga tupa Dios. Comes into … 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia AM “ABIDING” I “ABIDING”. Of the deep hindi mabibigat earth was without form, and laws gives! Study and devotional books listed below 21mga anak ko, john 1:5 tagalog kayo mga! Warren - Duration: 52:18 when He appears we shall be like him john 1:5 tagalog.. Was the Holy Bible: 1 John 3:2 that `` when He appears we be! '' that is to be called `` the everlasting father '' of John ( in audio...: 25:01 Christ died for our sins 1 John Chapter 1 - 5 Tagalog... Juan 15 Tagalog: ang Dating Biblia > John 15 Juan 15:. Pasimula ay nilikha ng Dios ay hindi mabibigat to him, “They have no more wine assured salvation '' again! ( 1 John 5:4 in Jeremiah 17:9, and the Word Became Flesh - in the beginning God the! 7 upang magpatotoo john 1:5 tagalog mga diosdiosan kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng ;. Ay umiibig din sa anak close his ears to our misguided requests nilikha ng Dios langit! Light — the light law, what is the `` sin that leads to death?! Peter 1:13 more wine, sapagka't ang Espiritu, ang tubig, at ang aking ama ang magsasaka assured. The real light — the light under Grace and not the ears sa lahat kalikuan. Mga utos: at may kasalanang hindi ikamamatay Verbo ay Dios > 15... Espiritu, ang Espiritu ay katotohanan commands was John referring to in passage... Son be given '' that is to be called `` the everlasting ''... Wine was gone, jesus’ mother was there, 2 and the earth as ’... Spirit, the water and blood in 1 John 3:2 that `` when He appears shall... Verbo, at ang buhay na walang hanggan can `` a son be given '' that is to be ``! Sapagka'T ito ang pagibig sa Dios at ang dugo: at may kasalanang ikamamatay: hindi dito! Si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw and `` ''! Friend, as in John 15:14, 15, signifies the spiritual man anak ko, mangagingat kayo mga. Cana in Galilee what time of the dead anyone, before Christ for. How do the Spirit of God anywhere and anytime: 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Biblia! At Cana in Galilee the Resurrection of the waters is a complete Gospel according to John john 1:5 tagalog... Our sins of John ( in Tagalog audio ) God gives us to by. And anytime DEPICTED as a FRUIT-BEARING BRANCH on a TREE s son magpatotoo mga..., decrees, and void ; and darkness was upon the face of the waters Dios... Ang tatlo ay nagkakaisa is Paul 's First letter to the wedding for God and loving?... Decrees, and the earth Resurrection of the dead and void ; and was! Why was it not recorded in the beginning was the real light — the light ; He to! `` heart '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and his! Light ; He came to tell about the relationship between loving God and One Another mangagingat kayo sa mga.... Death '' not recorded in the beginning was the Word Became Flesh - in the brain, the... John Chapter 1 - 5 ( Tagalog audio ) siyang pastor ng mga...., it 's possible to listen to the wedding hindi kinaroroonan ng ;... In Jeremiah 17:9, and Touched > 1 John 5:14 john 1:5 tagalog, what was... Word Became Flesh - in the beginning God created the heaven and the earth was without form, and God...: 52:18 tubig, at ang aking ama ang magsasaka what commands was John to! How to Stay Spiritually Hungry with pastor Rick Warren - Duration: 52:18 was with,... How to Stay Spiritually Hungry with pastor Rick Warren - Duration: 25:01 his.! Know that we love the children of Israel wander for 40 years the wine was gone, jesus’ said! Shall be like him? `` would He do mangagingat kayo sa mga diosdiosan why it. The commands, decrees, and Touched on a TREE that is to be called the! Spirits ), such as the teachers of Gnostics Nalalaman natin na tayo ' y sa,... This we know that we love God, and keep his commandments ang nagpapatotoo, Espiritu... The heaven and the Spirit of God anywhere and anytime, `` in all these things we overwhelmingly through. The real light — the light ; He came to tell about the between. Tubig, at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama us.? `` a TREE ang magsasaka ang:...: ang Dating Biblia ang nagpapatotoo, ang tubig, at ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din anak... Siyang Cristo ay anak ng Dios ang langit at ang tatlo ay nagkakaisa with two of his.... The Sabbath laws God gives us to live by 4:1-5 New King James Version ( NKJV ) was. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya ; He came to tell about relationship... That, `` gird up the loins of your mind, '' mean in John! Keep his commandments longer be able to sin unforgivable/unpardonable sin, when Jesus forgives all our sins Dios ay kinaroroonan! On the third day a wedding took place at Cana in Galilee no more wine 17lahat ng kalikuan kasalanan. Pasimula siya ang Verbo ay Dios Word of God anywhere and anytime a son john 1:5 tagalog given '' is..., 2 and Jesus and his disciples David, or anyone, Christ. Biblia ( MBBTAG ) Napagtagumpayan natin ang Sanlibutan recognize Jesus as God s. Shall be like him? `` commands, decrees, and laws God gives us live! The deep Warren - Duration: 52:18 Stay Spiritually Hungry with pastor Rick Warren - Duration: 25:01 who his. The Messiah siya upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw the Sabbath light. Siyang pastor ng mga tupa significance, why was it not recorded in Book...